Verslag 15 jaar Rudie Zwols Fonds 1997-2012

Inhoudsopgaverudie_zwols_geheel_139x250_q5
Voorwoord
Bestuurssamenstelling
Bestuurswerkzaamheden
Doelstelling en werkwijze
Resultaten
Financieel Overzicht
Maatschappelijk draagvlak
Het RZF en de ToekomstVoorwoord
Een 15 jarig bestaan vraagt om een terugblik…
In dit verslag komen de ontwikkelingen die het Rudie Zwols Fonds de afgelopen 15 jaar heeft doorgemaakt aan bod.
Daarnaast wordt er verslag gedaan van de actuele situatie van het fonds en de positie die het inneemt in de Coevordense samenleving.
Aansluitend wordt er een vooruitblik gegeven en worden de verwachtingen die er zijn voor de toekomst besproken.
Tot slot wordt er een financieel overzicht gegeven.

Het is al 15 jaar geleden dat Rudie Zwols overleed. Hij was huisarts in Coevorden en zeer betrokken bij zijn patiënten. Hij was in 1997 voorzitter van de Rotary in Coevorden. Hij beijverde zich voor kinderen die in omstandigheden verkeerden waardoor zij niet konden meedoen in de maatschappij. Hij zag kinderen die op een spiraal sliepen, die slecht gekleed waren, die geen lid waren van een vereniging, die niet konden zwemmen, en dat steeds door gebrek aan middelen thuis. Hij wilde heel graag deze kinderen helpen. Zijn plotselinge overlijden bracht een grote schok teweeg. Natuurlijk bij zijn jonge gezin, zijn familie en vrienden, maar ook bij zijn patiënten en bij de leden van de Rotary. De leden van de Rotary hebben toen het initiatief genomen tot het oprichten van het Rudie Zwols Fonds. Eind 1997 is deze stichting opgericht.

Na een aanvankelijk voorzichtige start groeide het aantal aanvragen gestaag en heeft het fonds naam en faam verkregen binnen de gemeente Coevorden.
Er is in brede lagen van de bevolking draagvlak verworven. Jaarlijks ontvangt het fonds giften van bedrijven, instanties of personen. Door de goede medewerking van verenigingen, instellingen en bedrijven zijn we samen in staat om de vele aanvragen voor hulp te realiseren.

In 2008 is de Stichting Kinderhulp samengegaan met het Rudie Zwols Fonds. Beide instellingen richten zich op het ondersteunen van kinderen. Een goede ontwikkeling om de krachten te bundelen ten behoeve van de kinderen.

Er zijn echter ook zorgwekkende ontwikkelingen.
Het aantal aanvragen is zó gegroeid dat de reguliere inkomsten van het fonds geen gelijke tred hebben kunnen houden met de benodigde middelen. Voor deze stijging van het aantal aanvragen is een aantal redenen aan te wijzen:
– naamsbekendheid van het fonds,
– veranderingen in gemeentelijke regelingen,
– toenemende relatieve armoede in de maatschappij.

Om ervoor te zorgen dat het fonds financieel gezond blijft en ook op de langere termijn in staat is kinderen, waar nodig, te ondersteunen, is er in 2012 een adviesgroep samengesteld. Doel van de adviesgroep is om het bestuur te adviseren bij het ontwikkelen van activiteiten die een meer permanente geldstroom tot gevolg zullen hebben.
In 2013 zal een begin worden gemaakt met de organisatie en uitvoering van het sponsorbeleid.

Het bestuur zoekt onverminderd voort naar alternatieve mogelijkheden om het Rudie Zwols Fonds nu en voor de toekomst die rol te laten blijven vervullen waartoe het is opgericht, namelijk het helpen van kansarme kinderen. Gezien de groei in het aantal aanvragen is deze rol van groot belang.

Tenslotte hecht ik er waarde aan de speciale band met de oprichters van het Rudie Zwols Fonds, Rotary Coevorden te benadrukken. Hun betrokkenheid bij de start is feitelijk uitgegroeid tot een blijvende verbondenheid met het fonds. Raad en daad van de leden van de Rotary dragen bij aan een hechte en respectvolle wederzijdse relatie.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle gulle gevers, vrijwilligers, intermediairs, en andere bij het fonds betrokkenen, mede namens de geholpen kinderen, van harte te bedanken voor hun inzet!

Namens het bestuur van Stichting Rudie Zwols Fonds,

Jan Geerts, voorzitter.

Bestuurssamenstelling
Nadat het Rudie Zwols Fonds op 14 november 1997 was opgericht door de Rotaryclub Coevorden, werd in de loop van 1998 het bestuur samengesteld, dat zich met het operationaliseren van de werkzaamheden van de stichting ging bezighouden.
De aangezochte personen

hadden op enigerlei wijze verbondenheid met een aantal maatschappelijke geledingen:
sport, onderwijs, zorg en welzijn
en/óf waren doelgroep- of functiespecifiek deskundig
en/óf hadden een specifieke binding met de doelstelling van de stichting.

In de loop van de 10 jaar hebben zich verschillende wisselingen voor gedaan, al dan niet op basis van het rooster van aftreden:
– Dhr. H. Besselse, 1998;
– Mevr. A. Korenhof, 2001;
– Dhr. D. de Vries, 2005;
– Dhr. T. Doornberg, 2005;
– Mevr. A. Kloosterman, 2007;
– Dhr. T. Huting, 2008;
– Dhr. P. Gras, 2009;
– Dhr. H. Eenschoten, 2010;
– Mevr. J. Brinksma, 2010.

In 2013 wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter: Jan Geerts, Dalen;
Secretaris: Walter Kiljan van Heuven, Coevorden;
Penningmeester: Bert Gubler, Dalen;
Leden: Coby Pasveer, Coevorden;
Annelies v.d. Valk, Dalen;
Ria Eising, Coevorden;
Rudolf Hidding, Dalen.

Bestuurswerkzaamheden
Bij de start lag de nadruk op de ontwikkeling van de werkwijze van het fonds. Het leggen van contacten met scholen, het zoeken van intermediairs, opstellen van toetsingscriteria en privacyreglement, geven van voorlichting etc. vroegen veel tijd en denkwerk.
In de loop der tijd is dit sterk veranderd en kwam de nadruk te liggen op het verwerken van de aanvragen voor hulp en vooral de laatste tijd, op meer strategisch denk- en uitvoeringswerk.

Het onder de aandacht brengen van de sociale problematiek waarvan een toenemend aantal kinderen de dupe wordt, met andere woorden de positionering van het kind-in-de-knel in het maatschappelijke krachtenveld, vraagt inzet en doorzettingsvermogen.
Daarnaast vraagt het ontwikkelen van ideeën om tot meer constante inkomsten te komen, veel creativiteit van de bestuurders.
Graag en dankbaar laat het bestuur zich hierbij ondersteunen door externe deskundigen en leden van de ‘bloedgroep’ Rotary Coevorden.

Van het grote aantal activiteiten willen we graag specifiek vermelden:
In 1997 hebben leden van de Rotary het gemeentehuis van Coevorden ingepakt als startpunt van onze stichting.
In 2003 hebben we een grote kunstveiling gehouden. We hadden een geweldige opkomst en een prima opbrengst.
In 2008 hebben we een grote gala-avond gehad. Ook veel bekende oud-Coevordenaren waren aanwezig en deze avond is een groot succes geweest. Naast een heel plezierige avond hebben we een groot bedrag op onze rekening kunnen bijschrijven.
In 2011 zijn we begonnen met het werven van Vrienden van het Rudie Zwols Fonds. We hebben alle Vrienden een theatervoorstelling in de Hof van Coevorden aangeboden.
In 2011 en 2012 hebben we alle gezinnen waarvan we een kind hielpen, in de gelegenheid gesteld om naar de dierentuin in Emmen te gaan. Middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door de Rotary Coevorden-Uelsen.

De noodzaak van de zoektocht naar geld is een gevolg van de toename van het aantal aanvragen; het fonds dreigt aan haar eigen ‘succes’ ten onder te gaan.
In 2012 werd een actiewerkgroep samengesteld van een aantal leden van de Rotary en bestuursleden van het fonds. Er wordt hard gewerkt aan een sponsorplan.

Het bestuur is zeer verheugd over de positieve ontwikkelingen in de relatie met de gemeente Coevorden. Onze contacten en het geregeld overleg hebben geleid tot constructief overleg met de wethouder en de afdeling Sociale Zaken.
De uitnodiging voor een, in het voorjaar van 2009 gehouden, ‘armoedeconferentie’ is door het bestuur met vreugde ontvangen. Het bestuur heeft in het verleden meerdere malen gewezen op het belang van een armoedeconferentie met/voor alle betrokken partijen. Deze conferentie heeft o.a. geresulteerd in het idee van de Doe-Mee-pas. Kinderen (en ouderen) van de doelgroep krijgen een pas waarmee ze lid kunnen worden van een vereniging. De gemeente betaalt de vereniging rechtstreeks de contributie. Wij zijn blij met de huidige regeling van de Doe-Mee-pas.

De uitnodiging voor een, in het voorjaar van 2009 gehouden, armoedeconferentie is door het bestuur met vreugde ontvangen. Het bestuur heeft in het verleden meerdere malen gewezen op het belang van een armoedeconferentie met/voor alle betrokken partijen. Deze conferentie heeft o.a. geresulteerd in het idee van de Doe-Mee-pas. Kinderen (en ouderen) van de doelgroep krijgen een pas waarmee ze lid kunnen worden van een vereniging. De gemeente betaalt de vereniging rechtstreeks de contributie. Wij zijn blij met de huidige regeling van de Doe-Mee-pas.

Doelstelling en werkwijze

Zoals u wellicht weet is de doelstelling van het Rudie Zwols Fonds:

Het ondersteunen van kinderen/jongeren t/m 18 jaar, wonende in de gemeente Coevorden, die in moeilijke omstandigheden verkeren, met als doel: het geven van kansen voor persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied.

Een aanvraag voor ondersteuning van een kind/jongere kan uitsluitend gedaan worden door een ‘intermediair’. Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben. Wanneer reguliere ondersteuning bijvoorbeeld vanuit de overheid (Doe-Mee-pas, Bijzondere Bijstand en/of Fonds Maatschappelijke Activiteiten) niet of onvoldoende toereikend is, kan er een beroep worden gedaan op het Rudie Zwols Fonds. De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het RZF opgestelde criteria en is verantwoordelijk voor de aanvraag. De criteria zijn ondermeer: leeftijdsgrens (max. 18 jaar), woongebied (gemeente Coevorden), sociaal-, economische-, en/of medische indicatie, geen andere financieringsvormen mogelijk, e.d.

Om de privacy van de kinderen/jongeren te waarborgen heeft het Rudie Zwols Fonds een privacyreglement opgesteld en haar werkwijze daarop afgestemd.
Alle aanvragen worden anoniem in het bestuur besproken en beoordeeld.
Contributies e.d. worden rechtstreeks door het Fonds aan de betrokken vereniging, instantie, organisatie, etc. overgemaakt. Hierdoor komt de ondersteuning altijd ten goede aan het kind/de jongere waarvoor deze bestemd is. Met andere woorden; er worden geen financiële middelen verstrekt aan ouders/verzorgers van het kind, of de jongere.

Resultaten
Na aanvankelijk een aarzelende start, is in de loop der jaren het aantal aanvragen voor de kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken duidelijk gegroeid.
Meer en meer ouders komen in financiële problemen. Kinderen worden hier heel vaak de dupe van. Er is dan geen geld om ze te laten deelnemen aan b.v. sport en culturele activiteiten, terwijl dat voor hun ontwikkeling eigenlijk noodzakelijk zou zijn.
Bovendien raken deze kinderen meer en meer geïsoleerd doordat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat participatie, mee kunnen/mogen doen, voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang is. Het Rudie Zwols Fonds zorgt ervoor dat kinderen kunnen participeren en geeft hen daarmee een kans om zich verder te ontwikkelen.
We zien een daling in het aantal aanvragen in 2009. In de jaren daarna wordt het nog lager en daarna komen er weer meer aanvragen. Dit is te verklaren door het succes van de Doe-Mee-pas. Vanaf eind 2009 (Aboutaleb-gelden) en 2010 (Doe-Mee-pas) krijgen wij in deze categorie minder aanvragen doordat kinderen via deze gelden en pas lid kunnen worden van een vereniging. Wij zien echter het aantal aanvragen toenemen op het gebied van vervoer (stage lopen en naar school) vooral voor 16- en 17-jarigen. Ook merken wij meer vraag naar een computer voor thuis in verband met schoolwerk.

Overzicht aantal aanvragen

Periode Aanvragen
1998-1999 17
2000 8
2001 1
2002 16
2003 13
2004 36
2005 50
2006 62
2007 65
2008 72
2009 56
2010 29
2011 30
2012 40

Een aanvraag kan voor meerdere kinderen in één gezin zijn, hierdoor is het aantal kinderen dat een steuntje in de rug krijgt groter dan het aantal aanvragen.
Zoals in het bovenstaande overzicht te zien is, groeide het aantal aanvragen in 2004 explosief. Hierbij spelen de naamsbekendheid van het fonds en de toenemende tweedeling in de maatschappij een rol.

Hulp wordt geboden in de vorm van bijvoorbeeld:

plaatsing op peuterspeelzaal;
deelname aan sport of cultuur (extra zwemlessen, kleding, sportuitrusting/materialen,
muzieklessen);
materiele hulp in de thuissituatie (matrassen, kleding, inrichting, fietsen);
school/studiemiddelen (bureautje, p.c, e.d.);
korte vakanties (b.v. deelname aan een kinderkamp of weekend);
vervoerskaarten openbaar vervoer voor studie of stage.

Naast individuele hulp, worden incidenteel kleine projecten gesteund.
Voorbeelden:
– bijdrage in de stichtingskosten van een skatebaan;
– overalls, stofjassen en sportkleding voor leerlingen van speciaal vakonderwijs;
– plaatsen van computers in jongerencentrum;
– piano voor gemeenschapsruimte Asielzoekerscentrum.

De bijdrage per aanvraag is de laatste jaren explosief gestegen. De gemeente zorgt met de Doe-Mee-pas voor het vergoeden van de contributiegelden voor de verenigingen. Daardoor hoeven we hieraan minder middelen te besteden. Echter vragen om bijdragen voor een computer, bijdragen voor vervoerskaarten (stages) en studiekosten algemeen doen steeds meer en een groter beroep op onze middelen.

Financieel Overzicht

Uitgaven aan kinderen (€) Inkomsten uit giften (€)
1998 t/ 2003 16.718,00 33.685,00
2004 5.723,44 2.150,00
2005 10.708,17 -,–
2006 10.539,30 10.413,72
2007 13.836,40 9.222,75
2008 19.513,44 44.809,86 o.a. inbreng Stichting Kinderhulp
2009 18.067,67 25.161,80
2010 17.346,73 14.115,37
2011 9.790,55 15.418,04
2012 9.330,46 8.898,14

Naast de giften zijn door particulieren, de lokale middenstand, bedrijven, verenigingen en instellingen vele materialen, kleding, computers, boeken enzovoort beschikbaar gesteld voor de kinderen. In 2008 heeft de stichting Kinderhulp een groot bedrag ingebracht.

Maatschappelijk draagvlak
Stichting Rudie Zwols Fonds kan het beste omschreven worden als een ‘ijsbergorganisatie’! Het bestuur vormt het zichtbare ‘drijvende’ deel van de totale vrijwilligersorganisatie.
Het fonds prijst zich gelukkig met een grote schare aan ondersteunende ‘onzichtbare’ vrijwilligers. Tot hen worden gerekend:

De intermediairs: op elke school (basis en voorgezet), bij het maatschappelijk en
welzijnswerk, huisartsen en gespecialiseerde gezinszorg;
De vertegenwoordigers van de middenstand/bedrijven en verenigingen /organisaties en
kerken in alle dorpen en stad, die een bijdrage leveren aan het realiseren van de
doelstelling van het Rudie Zwols Fonds;
De leden van Rotaryclub Coevorden;
De leden van andere serviceclubs in Coevorden.

Het RZF en de Toekomst
We zien dat de aanvragen bij ons fonds blijven komen. Het is helaas niet zo dat alle kinderen vanzelf kunnen meedoen in de maatschappij. Nog steeds is het nodig dat het Rudie Zwols Fonds bijspringt om kinderen kansen te geven. Dat willen wij blijven doen.
Gezien de economische situatie in Nederland en het grote aantal aanvragen dat we krijgen, is het goed dat wij bestaan en helpen waar dat nodig is. Het bedrag dat wij jaarlijks besteden aan hulp stijgt.
Dit betekent dat het Rudie Zwols Fonds zal moeten ‘meegroeien’ (financieel gezien) om aan alle aanvragen tegemoet te kunnen komen. Het ontwikkelen van een jaarlijkse/permanente geldstroom heeft dan ook onze grootste prioriteit.
De verwachting is dat het sponsoren van ons Fonds grote geldelijke bijdragen gaat opleveren.
Natuurlijk zal aandacht blijven uitgaan naar de personen, bedrijven en instituten die het Fonds regelmatig financieel ondersteunen.

Het onderhouden van ons netwerk van intermediairs is een blijvend aandachtspunt. De intermediairs zorgen ervoor dat de doelgroep in beeld komt en die kinderen/jongeren ondersteund worden die dat nodig hebben. In 2012 hebben we alle intermediairs opnieuw benaderd en hun kennis opgefrist.

Ook de inzet op het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de doelgroep en een constructieve samenwerking met de gemeente, zal onverminderd groot blijven.

Wij hopen dat we hulp kunnen blijven geven. Hulp aan kinderen die alle kansen verdienen om mee te doen. Hulp om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Rudie Zwols was heel betrokken bij kinderen: alle kinderen verdienen een kans. Wij willen heel graag blijven werken aan zijn streven kansen te geven aan kinderen, zeker aan kinderen die het minder hebben getroffen

Print Friendly, PDF & Email